Kurumsal İletişim Direktörlüğü

Görev ve Amaçlar

Direktörlüğün Amacı

Üniversitenin mensupları ve birimleri arasında etkili iletişimi sağlamak, Üniversite ve birimlerinin kurumsal kimliğini, marka değerini ve itibarını bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda en etkin şekilde korumak, geliştirmek ve sürdürmek üzere iletişim hedefleri belirlemek; hedeflere yönelik stratejiler geliştirerek uygun eylem programlarının uygulama sürecini yönetmek, kurumsal iletişimin alanına giren tüm iletişim ve tanıtım süreçlerini bütünsel bir biçimde koordine edecek çalışmalarda bulunmaktır.

Direktörlüğün Faaliyet Alanları

(1) Direktörlük, bu Yönergenin 5’inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
a) Üniversitenin misyon ve vizyonu ile temel strateji ve hedefleri doğrultusunda yıllık (makro) ve aylık (mikro) periyot ve ölçeklerde iletişim stratejisi ve aksiyon planları oluşturur,
b) Aylık aksiyon planlarını çevrim içi ortamda Rektörün takibine açık şekilde yapar,
c) Kurumsal iletişim stratejisi doğrultusunda tüm iletişim modüllerini içerecek şekilde yıllık iletişim takvimi oluşturur ve yürütür,
d) Konu ve gündem yönetimi bağlamında olası plan dışı gelişmelere göre iletişim stratejisini güçlendirecek nitelikte destekleyici projeler geliştirir,
e) Üniversite birimleri tarafından yürütülen, üniversitenin itibarına pozitif katkı sunacak ve “iletişim değeri” taşıyan konu ve içeriklerin keşfedilip duyurulmasını sağlar,
f) Üniversite adına medyayla ilişkileri yürütür,
g) Üniversitenin medyada yer alan haberlerinin takibini ve raporlamasını yapar,
h) Rektörlük makamının ihtiyaç duyduğu sunuş ve metinleri hazırlar,
ı) Üniversitenin algı, itibar ve paydaş memnuniyetine yönelik araştırmalar yapar/yaptırır, elde edilen veriler doğrultusunda iç ve dış paydaşlar nezdinde iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gereken alanları tespit edip bu alanlara ilişkin çözüm önerilerini Rektörlük makamına sunar,
i) “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” oluşturur, günceller ve tüm iletişim modül ve aksiyonlarının kılavuza uygunluğunu sağlar,
j) Üniversitenin tanıtımına ve etkinliklerine yönelik afiş, broşür, katalog, tanıtım filmi, reklam filmi gibi ortamların üretimlerini gerçekleştirir, günceller, sürdürülebilirliğini sağlar,
k) Kriz durumlarının yönetilmesi amacıyla Üniversite Kriz İletişimi Komitesi oluşturulmasına öncülük eder, “Kriz İletişimi Kılavuzu” hazırlar, günceller ve olası kriz durumlarının ilgili kılavuza uygun olarak yönetilmesini sağlar,
l) İletişimde bütünlüğü yakalamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kurumsal İletişim Temsilcileriyle belirli sürelerde toplantılar düzenler,
m) Üniversite birimlerinden doğru ve eksiksiz bilgi akışının sağlanması için kullanılacak form ve dokümanları oluşturur, bilgi ve içerik akışını yönetir,
n) Üniversitenin tanıtım faaliyetlerine kaynaklık edecek başlıca göstergeleri içeren dokümanları oluşturur, belirli sürelerde Kurumsal İletişim Temsilcileri ve diğer muhataplar aracılığıyla ilgili dokümanları günceller, tek merkezden kullanıma açılmasını sağlar,
o) Üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının tanıtımını yapar, tercih dönemlerine özel iletişim modülleri planlar ve uygular,
ö) Üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ya da kültürel etkinlikler için oluşturulacak kurum içi ve kurum dışı web ortamlarının üretim süreçlerini yönetir, kurumsal kimlik kılavuzuna uygunluğunu sağlar,
p) Sosyal medya hesaplarının içerik planlarını oluşturur, yönetimini ve raporlamasını yapar,
r) Üniversite web sitesi içeriğinin güncelliğini sağlar, kurumsal kimliğe uygunluğunu kontrol eder,
s) Rektörlük makamınca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Menüyü Kapat